Emalatxana

Emalatxana

Xinruifeng Yeni Fabriki

IMG_20220322_085317

XINRUIFENG NO.1 BİNASI

XINRUIFENG TECHNOLOGY COMPANY (2)

XINRUIFENG NO.2 BİNASI

XINRUIFENG FASTENER TECHNOLOGY ŞİRKƏTİNİN FORMATMA TESİSİNİN RƏHBƏRİ (1)

XINRUIFENG №1 BAŞLIQ FORMALAŞMA SEMİNASI

XINRUIFENG FASTENER TECHNOLOGY ŞİRKƏTİNİN FORMALAŞMA TESİSİNİN RƏHBƏRİ (2)

XINRUIFENG №1 BAŞLIQ FORMALAŞMA SEMİNASI

XINRUIFENG FASTENER VANDA ŞİRKƏTİNİN MİLLİ YARMA SETEHİ ZAVOVASI (1)

XINRUIFENG №1 MİLİN YÜKLƏNMƏSİ emalatxanası

XINRUIFENG BAXTICI VANDA ŞİRKƏTİNİN MİV YÜKLƏMƏ emalatxanası (2)

XINRUIFENG №1 MİLİN YÜKLƏNMƏSİ emalatxanası

XINRUIFENG BAXTICI VİDA TEXNOLOGİYASI NÖQTƏSİNİN FORMACILIĞI emalatxanası (1)

XINRUIFENG #1 NÖQTƏLƏRİN FORMALAŞDIRMA SEMİNASI

XINRUIFENG BAXTICI VİDA TEXNOLOGİYASI NÖQTƏSİNİN FORMACILIĞI emalatxanası (2)

XINRUIFENG #1 NÖQTƏLƏRİN FORMALAŞDIRMA SEMİNASI

XINRUIFENG BAXTICI VİDA TEXNOLOGİYASI BAŞLIĞI FORMATMA emalatxanası (1)

XINRUIFENG №2 BAŞLIQ FORMATMA SEMİNASI

XINRUIFENG BAXTICI VİDA TEXNOLOGİYASI BAŞLIĞI FORMATMA emalatxanası (2)

XINRUIFENG №2 BAŞLIQ FORMATMA SEMİNASI

XINRUIFENG BAXTICI VANDA TEXNOLOGİYASI ISTEHSALI MİV VƏRƏMƏ emalatxanası (1)

XINRUIFENG #2 MİLİ YARMA SETEMI

XINRUIFENG BAXTICI VANDA TEXNOLOGİYASI ISTEHSALI MİV VƏRƏMƏ emalatxanası (2)

XINRUIFENG #2 MİLİ YARMA SETEMI

XINRUIFENG BAXTICI VANDALAR TEXNOLOGİYA FABRİKİ İSTİLİK EMALI EMAL EMAL SEZONU (1)

XINRUIFENG İSTİLİK EMALI EMALI SEMINASI

XINRUIFENG BAXTICI VANDALAR TEXNOLOGİYA FABRİKİ İSTİLİK EMALI EMAL SETEZİ (2)

XINRUIFENG İSTİLİK EMALI EMALI SEMINASI